Quotes by John Milton

John Milton
77 quotes
What hath night to do with sleep? |

#556   |   |